VILLKOR

ANVÄNDARVILLKOR

Läs noga igenom dessa villkor. Tillsammans med vår sekretesspolicy och villkor och tävlingsvillkor reglerar de vårt förhållande till dig när det gäller vår webbplats www.original-source.com.

Vi kan när som helst ändra dessa villkor genom att uppdatera den här sidan. Därför bör du då och då ta dig en titt på dem för att se om du kan godta de eventuella ändringarna. När du använder eller går in på vår webbplats betyder det att du godtar villkoren. Om du inte godtar dem ber vi dig att inte använda vår webbplats. Vi kan ibland genomföra tävlingar och kampanjer via våra webbplatser, och de här villkoren styrs då av våra tävlingsvillkor.

INFORMATION OM OSS

www.original-source.com (“vår webbplats”) drivs av, eller på uppdrag av, PZ Cussons (UK) Ltd (“vi” eller “vår” eller “oss” eller “PZ Cussons (UK) Ltd”). Vi är ett aktiebolag registrerat i England och Wales med företagsnumret 00748096, och vårt säte har adressen Manchester Business Park, 3500 Aviator Way, Manchester, M22 5TG. Du kan skicka e-post till oss med frågor, förfrågningar eller klagomål på vår kontakt-sida.

SEKRETESSPOLICY

Vi samlar in, använder och hanterar personuppgifter och annan information om din användning av vår webbplats i enlighet med vår sekretesspolicy. Genom att använda vår webbplats samtycker du till sådan insamling, användning och hantering.

INFORMATION OM DIG

När du besöker vissa områden på vår webbplats ber vi dig om uppgifter om dig själv. Vi vill veta ditt namn och din e-postadress. Vi kanske också ber om postadress och telefonnummer. Vi samlar inte några uppgifter om dig utan ditt samtycke. I de fall där vi ber dig om uppgifter om dig själv i samband med vissa kampanjer (till exempel om vi erbjuder möjligheter att vinna priser eller kostnadsfria produktprover), kanske du inte kan delta om du inte ger oss de uppgifterna.

DIN ANVÄNDNING AV VÅR WEBBPLATS OCH VÅRA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Vår webbplats är tillgänglig för dig för din personliga användning. Vi kan när som helst ändra, återkalla eller neka åtkomst till webbplatsen. Vår webbplats och allt material som finns där är skyddade av immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, och tillhör oss eller är licensierade för vår användning. Till materialen hör bland annat design, layout, utseende, grafik och dokument på vår webbplats, liksom annat innehåll såsom artiklar och annan text. Varumärken, logotyper, produktnamn och märkesnamn som används på vår webbplats (“våra varumärken”) ägs av PZ Cussons (UK) Ltd, närstående företag eller varumärkeslicensgivare. Våra varumärken får inte användas på eller i samband med produkter eller tjänster från tredje part utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande. De får heller inte användas på något sätt som kan förvirra kunder eller verka nedsättande. Du får inte kopiera, skicka vidare, publicera eller på annat sätt göra materialet på vår webbplats tillgängligt för någon annan utan vårt skriftliga medgivande. Du får inte ladda ner, använda eller utnyttja hela eller delar av vår webbplats eller dess innehåll i kommersiella syften utan vårt föregående skriftliga medgivande. Du får inte ändra hela eller någon del av vår webbplats eller dess innehåll eller utge hela eller någon del av vår webbplats eller dess innehåll för att vara ditt eget arbete.

Webbplatsen är upphovsrättsligt skyddad:
© 2012 PZ Cussons (UK) Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Vår webbplats, bland annat dess design, grafik, text och dynamiska innehåll, är skyddad i enlighet med lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, mönster och patent (1960:729). Den får inte återges, helt eller delvis, utan uttryckligt skriftligt medgivande från PZ Cussons (UK) Ltd.

LICENS- OCH NEDLADDNINGSRÄTTIGHETER

De enda rättigheter till eller licenser för webbplatsen och/eller dess innehåll som du får är den begränsade rättigheten att använda webbplatsen i enlighet med dessa villkor och att ladda ner innehåll på de villkor som anges i det här avsnittet. Utöver vad som anges i det här avsnittet får du inte kopiera, reproducera, kompilera, dekompilera, dissassemblera, utföra baklängeskonstruktion (”reverse engineering”), distribuera, publicera, visa, framföra, ändra, ladda upp för att skapa härledda verk av, överföra eller på något annat sätt utnyttja någon en del av vår webbplats. Vi tillåter nedladdning under följande förutsättningar:

 • Du gör inte fler än ett utskrivet exemplar av en sådan nedladdning och att inga ytterligare kopior görs av ett sådant exemplar; du bara använder en sådan nedladdning eller utskrivet exemplar för personligt, icke-kommersiell bruk; och du ser till att varje sådan nedladdning eller utskrivet exemplar innehåller alla uppgifter om upphovsrätt och att du alltid efterlever villkoren i dessa formuleringar och texter.
 • Vidare får du inte saluföra eller sälja eller via något annat medium (inklusive distribution via televisions- eller radiosändning eller distribution i ett datanätverk) distribuera hela eller delar av innehållet. Du får inte göra någon del av webbplatsen tillgänglig som en del av en annan webbplats, vare sig det sker via hyperlänkar på internet eller på annat sätt. Vår webbplats och informationen däri får inte användas för att bygga upp en databas av något slag, och vår webbplats får inte sparas (helt eller delvis) i databaser för åtkomst av dig eller tredje part, eller för att distribuera någon databasplats som innehåller hela eller delar av vår webbplats.

INLÄGG

Vår webbplats kan innehålla funktioner som tillåter användaren att bidra till diskussionsforum, skriva recensioner eller lämna förslag eller idéer (“inlägg”). Genom att lämna in inlägg godkänner du följande:

 • Du garanterar (eller lovar) att du är minst 18 år eller, om du är under 18 år, att du har en förälders eller vårdnadshavares godkännande att göra inlägg.
 • Varje inlägg du gör eller bidrar med är lagligt, anständigt, korrekt och ärligt.
 • Du lovar att inte lägga upp eller bidra med något som är bedrägligt, anstötligt, obscent, smädande, kränker någons privatliv, är hatiskt, provocerande, hotande, vilseledande, diskriminerande, ärekränkande, kränker upphovsrätt, varumärken, mönster, patent eller annan immateriell äganderätt eller konfidentiell information eller är på annat sätt olagligt (eller avsett att – eller rimligen kan antas – vara det).
 • Du lovar att inte lägga upp eller bidra med något som uppmuntrar eller bidrar till olaglig eller otillbörlig verksamhet, inklusive till exempel bedrägeri, brottslig verksamhet, datormissbruk, kräkning av upphovsrätt, varumärken, mönster, patent eller annan immateriell äganderätt, olämplig användning eller röjande av konfidentiell information, intrång i privatliv eller avtalsbrott.
 • Du lovar att inte använda en falsk e-postadress eller andra falska uppgifter, uppträda som någon annan persons företag eller organisation, ge vilseledande identitetsuppgifter, eller hävda eller antyda tillhörighet eller anknytning som inte existerar.
 • Du lovar att inte använda vår webbplats för spam, överbelastningsattack, spridning av virus eller för annan form av obehörig datakommunikation.
 • Du lovar att inte lägga upp eller bidra med något material i kommersiellt eller affärsmässigt syfte. Det innebär bland annat att du lovar att inte på vår webbplats lägga upp, bidra med eller ladda upp annonser eller kommersiellt material eller annat material i syfte att tjäna pengar.

När du gör inlägg, är du också införstådd med att

 • ditt inlägg är icke-konfidentiellt och icke egendomsrättsligt skyddat, och att du har rätt att lägga upp respektive bidra med det, du behåller alla äganderätter i varje inlägg som du gör, du intygar att du är den ursprungliga ägaren,
 • vi och våra närstående företag garanteras evig, icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande och andrahandslicensierbara rätt att publicera, använda, kopiera, anpassa, distribuera, röja och skapa härledda verk av ditt inlägg i syfte att visa det på vilket medium som helst, befintligt eller framtida, och att vi kan utöva denna rätt enligt vårt eget gottfinnande över hela världen,
 • vi får ange dig som källa till materialet om vi väljer att göra det (men är inte skyldiga att göra det), och du avstår oåterkalleligen din rätt att anges som upphovsman till ditt material liksom din rätt att invända mot nedsättande behandling av det,
 • du åtar dig att verkställa de dokument och vidta de åtgärder som krävs för att detta avsnitt ska träda i kraft.

Vi förbehåller oss rätten (men är inte skyldiga) att övervaka interaktiva tjänster och att utan föregående meddelande ta bort allt material som enligt vår uppfattning inte överensstämmer med dessa villkor eller är på annat sätt olämpligt. Vi ska inte anses ha samtyckt till eller godkänt något material genom att låta det vara kvar, och vi ansvarar inte för material som läggs upp på eller laddas upp till vår webbplats av dig eller någon annan användare. Om du har några klagomål på eller funderingar över något material på vår webbplats bör du kontakta oss.

Vi förbehåller oss rätten (men är inte skyldiga) att avslöja din identitet för brottsbekämpande myndigheter och för alla som hävdar att material som läggs upp eller laddas upp av dig är ärekränkande eller utgör en kränkning av deras immateriella äganderätt, konfidentiella uppgifter, sekretess eller andra rättigheter.

Du samtycker till att ersätta oss fullt ut för förlust, ansvar, skada eller kostnad som vi drabbas av eller som uppkommer som följd av ditt inlägg eller annat material du bidrar med och som strider mot dessa villkor.

VIRUS OCH ANNAT MISSBRUK

Trots att vi strävar efter att hålla vår webbplats säker och fri från virus och annat illasinnat eller tekniskt skadligt material (“virus”), kan vi inte garantera att den är det. Vi rekommenderar eftertryckligt att du skyddar din dator med regelbundet uppdaterad antivirus- och brandväggsprogramvara och att du loggar ut helt när du avslutar användningen av våra webbplatser på en delad dator.

Du får inte medvetet införa virus på vår webbplats, eller använda vår webbplats eller dess innehåll i något olagligt syfte. Du får inte försöka få obehörigt tillträde till vår webbplats, servern där den är lagrad, eller någon annan server, dator eller databas som är ansluten till vår webbplats. Du får inte angripa vår webbplats genom direkt eller distribuerad överbelastningsattack eller försöka använda den i någon sådan aktivitet.

Genom att bryta mot (inte följa) reglerna i detta avsnitt kan du bryta mot lagen om datormissbruk. Vi kommer att anmäla varje sådant brott till behöriga brottsbekämpande myndigheter, och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter, bland annat genom att avslöja din identitet för dem.

VÅRT ANSVAR GENTEMOT DIG

Dessa villkor utesluter inte vårt ansvar (om något) inför dig vad gäller

 • personskada eller död som beror på vår försumlighet
 • bedrägeri
 • varje ärende där det skulle vara olagligt för oss att undvika eller försöka undvika vårt ansvar.

Vi är ansvariga gentemot dig endast för förluster som du lider till följd av vår överträdelse av dessa villkor. Vi är inte ansvariga gentemot dig för eventuella förluster som du kan drabbas av om de inte är en förutsägbar följd av att vi bryter mot dessa villkor, till exempel om du och vi inte kunde ha tänkt på de förlusterna innan eller när du går in på våra webbplatser. Vårt ansvar gentemot dig inbegriper inte under några omständigheter eventuella förluster som du kan åsamkas, till exempel förlorade data, utebliven vinst eller verksamhetsavbrott.

Du bekräftar att din användning av vår webbplats, inklusive dess innehåll, sker på din egen risk. Om du är missnöjd med vår webbplats, användarvillkoren eller något av innehållet är det enda du kan göra att sluta använda webbplatsen.

ERSÄTTNING

Du samtycker till att ersätta och försvara samt hålla oss, våra anställda, företrädare och ombud skadeslösa vid eventuella krav, stämningar, rättegångar eller annat rättsligt förfarande som väcks mot någon av oss, våra anställda, företrädare och ombud, av tredje part, i den mån sådana krav etc. baseras på eller uppstår i samband med

 • din användning av webbplatsen,
 • eventuella brott mot användarvillkoren från din sida,
 • ett hävdande av att någon användning av webbplatsen kränker någon tredje parts immateriella rättigheter eller någon persons eller institutions rättigheter, eller
 • är förödmjukande eller förolämpande eller på annat sätt resulterar i skada på tredje part,
 • eventuella raderingar, tillägg, instick eller ändringar i eller obehörig användning av webbplatsen som har gjorts av dig, eller
 • eventuell oriktig framställning eller överträdelse av fullmakt eller garanti som har gjorts av dig och som omfattas av dessa villkor.

Hänvisningarna i detta avsnitt till din användning av webbplatsen ska anses gälla även eventuell användning av tredje part där sådan tredje part får tillträde till webbplatsen med din dator.

Du samtycker till att ersätta oss, våra anställda, representanter och ombud för alla utlägg, skador och kostnader (inklusive rimliga juridiska avgifter) som åsamkas någon av oss eller på annat sätt drabbar någon av oss i samband med, eller uppkommer genom, krav, stämning eller annat rättsligt förfarande från sådan tredje part.

INGEN GARANTI

Vår webbplats och dess innehåll tillhandahålls “i befintligt skick” och utesluter alla garantier av något slag,  både uttryckliga eller underförstådda, i den omfattning som är tillåten enligt tillämplig lag, till exempel garantier avseende ägande,  säljbarhet, kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång i tredje parts rättigheter. Vi har inget ansvar eller skyldigheter vad gäller funktioner som finns på webbplatsen och ger inga garantier för att webbplatsen kommer att fungera oavbrutet eller felfritt eller att eventuella fel kommer att åtgärdas. Observera att vissa jurisdiktioner inte tillåter uteslutande av underförstådda garantier, varför vissa eller alla ovanstående undantag kanske inte gäller dig.

Vi garanterar inte att webbplatsen är kompatibel med din datorutrustning, eller att webbplatsen eller dess server är fri från fel eller virus, maskar eller “trojaner”. Vi är inte heller ansvariga för eventuella skador som kan uppstå som resultat av sådana destruktiva funktioner.

Vi kan inte hållas ansvariga för innehåll som tillhandahålls av tredje part. Vi är inte heller ansvariga för tillförlitligheten hos eller oavbruten tillgänglighet av telefonlinjer och utrustning som du använder för att få tillträde till vår webbplats. Dessa villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter eller dina juridiska rättigheter som konsument.

TILLGÄNGLIGHET

Vi garanterar inte att vår webbplats alltid är kompatibel med den maskin- och programvara som du använder. Vi garanterar inte att vår webbplats är tillgänglig vare sig oavbrutet eller vid någon viss tidpunkt. Vi förbehåller oss rätten att stänga eller ändra vår webbplats när som helst (och utan föregående meddelande) för reparation, underhåll, uppdatering eller av annan anledning. Vi kan begränsa tillgången till hela eller delar av vår webbplats till användare som har registrerat sig hos oss. Vi påtar oss inget ansvar för den händelse att hela eller någon del av vår webbplats inte är åtkomlig under kortare eller längre tid.

INFORMATION PÅ VÅRA WEBBPLATSER

Informationen på våra webbplatser är endast avsedd som allmän information och för allmänt intresse. Även om vi försöker se till att informationen på webbplatsen är korrekt och aktuell, kan vi inte ansvara för eventuella felaktigheter i den informationen. Därför bör du inte förlita dig på den informationen, och vi rekommenderar att du inhämtar ytterligare råd eller söker mer vägledning innan du vidtar åtgärder på basis av informationen på vår webbplats. Vårt ansvar gentemot dig enligt vad som ovan anges påverkas inte av detta.

LÄNKAR

Det kan hända att vi länkar till andra webbplatser utanför vår kontroll. I så fall försöker vi göra det så tydligt som möjligt att du då lämnar vår webbplats. Vi är inte ansvariga för dessa webbplatser på något sätt. Innan du besöker eventuella andra webbplatser, använder dem eller där uppger dina personuppgifter är det ditt ansvar att kontrollera deras villkor och sekretesspolicy. Du får inte länka till vår webbplats från en annan webbplats utan vårt skriftliga godkännande.

FÖLJDER AV BROTT MOT VILLKOREN

Om du bryter mot (inte följer) dessa användarvillkor, oavsett när, kommer din rätt att använda vår webbplats att upphöra. Vi förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder mot dig för kompensation för eventuella kostnader, utgifter, krav, åläggande, skadeståndsskyldigheter eller rättegångskostnader som vi drabbas av eller åsamkas till följd av ditt brott mot dessa villkor, samt att hävda de rättigheter som vi har enligt lag.

UPPSÄGNING

Antingen du eller vi kan när som helst säga upp dessa villkor utan angivande av orsak. Om vi säger upp dessa villkor skickar vi e-post till dig på den adress du angav vid registreringen, och du kommer att anses ha mottagit den inom en timme därefter. Uppsägningen kommer då att träda i kraft. Du ansvarar för att meddela oss om eventuella ändringar av din e-postadress. Du kan själv säga upp villkoren genom att skriva till PZ Cussons (UK) Ltd, Manchester Business Park, 3500 Aviator Way, Manchester, M22 5TG. Vid uppsägning ska du förstöra allt innehåll som du har erhållit från vår webbplats och alla kopior därav.

AVTAL ONLINE

Inget på vår webbplats är avsett att vara eller bör tolkas som ett erbjudande om att ingå ett avtalsförhållande med dig eller någon annan, med undantag för dessa villkor som reglerar förhållandet mellan oss i samband med din användning av vår webbplats. Om du ingår ett avtal med en tredje part som namnges eller hänvisas till på vår sida, är det ditt ansvar att se till att du kan godta villkoren i motsvarande avtal och att vid behov inhämta juridisk rådgivning.

LOKALA LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

Vår webbplats riktar sig inte till någon person i någon jurisdiktion där webbplatsens publicering eller tillgänglighet av någon anledning är förbjuden. De för vilka sådana förbud gäller äger inte tillträde till webbplatsen. Vi påstår inte att vår webbplats eller dess innehåll är lämpliga för användning eller tillåtna enligt lokala lagar i alla jurisdiktioner. De som går in på vår webbplats gör det på eget initiativ och ansvarar för att följa gällande lokala lagar eller förordningar. Vid tvivel bör juridisk rådgivning sökas.

LAGAR OCH JURISDIKTION

Dessa villkor regleras av lagarna i England och Wales, och vid tvister i samband med dem har engelska och walesiska domstolar exklusiv behörighet.

TESTAT PÅ OSS

Vi testar på oss själva. Varför?  Därför att vi är emot djurförsök, och precis som andra testar vi inte på djur och låter inte heller tredje part testa för vår räkning.

Sedan mars 2013 är det olagligt i EU att testa kosmetiska ingredienser eller produkter på djur. Original Source-varumärket stöder det ställningstagande som EU har gjort och som förbjuder testning på djur av kosmetiska produkter och ingredienser. Vi välkomnar också de positiva åtgärder som vidtas av andra tillsynsmyndigheter i Kina, Indien, USA och på annat håll för att globalt få slut på användning av djur i testningen av kosmetika.

VEGAN

Vi vet att du bryr dig om djur, miljö och hälsa. Här på Original Source är vi stolta över att ha varumärket Vegan på våra flaskor.  

När du ser det varumärket vet du att vi, precis som andra, inte testar på djur och inte heller låter några sådana tester utföras av tredje part för vår räkning, och att ingen Original Source-produkt innehåller några beståndsdelar från djur.